1. WSHiU w Poznaniu

  Nowe kierunki – nowe możliwości

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego. Kształci studentów z całej Polski, korzystając z tradycji i doświadczeń założyciela – Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Kadrę dydaktyczną stanowią najlepsi wykładowcy oraz wybitni praktycy życia gospodarczego.

  Uczelnia działa od 1997 r. i w roku bieżącym obchodzi swoje 15-lecie funkcjonowania. Studenci mogą również  przez jeden lub dwa semestry zdobywać wiedzę  na uczelniach zagranicznych: w Niemczech, Portugalii, Turcji, Norwegii i na Węgrzech. Z kolei absolwenci uczelni mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych, z  którymi WSHiU podpisała umowę, np. z Uniwersytetem Ekonomicznym czy Przyrodniczym.

  Do dyspozycji studentów są stypendia, m. in. za wyniki w nauce i sporcie, socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowego, dla niepełnosprawnych, Ministra Nauki Ponadto Szkolnictwa Wyższego oraz z zapomogi. Poza tym jest możliwość uzyskania wiele dodatkowych, specjalistycznych uprawnień np. pilota wycieczek, instruktora rekreacji ruchowej, wychowawcy kolonijnego.

  Jesteśmy uczelnią nowoczesną, przygotowujemy się do wdrożenia e-learningu, zarówno w zakresie dostępu do materiałów edukacyjnych, jak i środków umożliwiających szybkie uzyskiwanie przez studenta informacji. Obecnie działają już: wirtualny dziekanat pozwalający  szybko się zorientować w  planach zajęć, uzyskanych ocenach, itp. Internetowy dostęp do biblioteki daje ,możliwość sprawdzania zasobów bibliotecznych, zamawiania książek i kontroli swojego konta w bibliotece. Funkcjonuje również internetowa rejestracja kandydata na studia. Studia oparte na e-learningu będą adresowanie głównie do studentów zamieszkałych w znacznej odległości od siedziby szkoły, w tym także za granicą. Student korzystający z tej metody nie traci czasu (i pieniędzy) na dojazdy, ma możliwość wyboru chwili, w której łączy się z uczelnią, w celu odbycia konsultacji czy odsłuchania wykładu.

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Poznaniu w rankingach szkół wyższych w 2011 r. Rankingi organizowane były przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" oraz tygodnik „Wprost”.

  Uczelnia uzyskała w roku bieżącym Certyfikat Najwyższej Jakości nadawany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością oraz możliwość posługiwania się znakiem Wiarygodna Szkoła w roku akademickim 2010/2011.
  W uczelni aktywnie działa samorząd studencki, biuro karier oraz Akademicki Związek Sportowy. Studenci biorą udział w zajęciach sportowych, obozach, licznych zawodach czy turniejach w Polsce i zagranicą.

  WSHiU proponuje także naukę na studiach podyplomowych, projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz zajęcia w kołach i klubach studenckich.

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług od roku akademickiego 2007/2008 kształci na studiach pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunku Turystyka i Rekreacja. Studenci tego kierunku poza bardzo dobrym przygotowaniem językowym uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania firmami turystycznymi, kreowania produktu turystycznego, tworzenia i administrowania projektami międzynarodowymi z zakresu turystyki i rekreacji, prowadzenia specjalistycznych zajęć rekreacyjnych itp. Studenci w trakcie studiów mogą uzyskać wiele dodatkowych uprawnień specjalistycznych: przewodnika i pilota wycieczek, instruktora rekreacji ruchowej, wychowawcy kolonijnego itp.

  Specjalności:

  1.    Zarządzanie turystyką
  Absolwenci specjalności posiadają wiedzę w zakresie koncepcji i metod planowania, organizowania, tworzenia warunków świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych, tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej, budowania strategii rozwoju produktu turystycznego w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej), jak i przedsiębiorstwa oraz umiejętność doboru tych metod. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach gospodarki turystycznej na płaszczyźnie przedsiębiorstwa turystycznego oraz regionu turystycznego, takich jak m.in.: w obiektach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych i sportowych, centrach rekreacyjnych i odnowy biologicznej, w podmiotach organizacji i pośrednictwa imprez turystycznych, organizacjach non-profit, w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach turystycznych oraz we własnych firmach turystycznych.

  2.    Animacja czasu wolnego
  Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia roli indywidualnego trenera czasu wolnego, czyli osoby umiejącej przygotować każdej osobie indywidualny program zajęć w czasie wolnym, w szczególności zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości psychofizycznych osoby i jej preferencji wolnoczasowych. Posiadane kompetencje pozwalają podejmować pracę w pomiotach gospodarki turystycznej: w obiektach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych i sportowych, centrach rekreacyjnych i odnowy biologicznej w ramach funkcji animatora czasu wolnego oraz do podjęcia działalności we własnej firmie.

  3.    Turystyka międzynarodowa
  Absolwenci specjalności posiadają wiedzę w zakresie koncepcji i metod planowania, organizowania, tworzenia oferty turystycznej, budowania strategii rozwoju produktu turystycznego na międzynarodowym rynku turystycznym oraz w zakresie obsługi zagranicznego ruchu turystycznego. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach gospodarki turystycznej takich jak: organizatorzy i pośrednicy imprez turystycznych, biura podróży, administracja rządowa i samorządowa, organizacje turystyczne. Posiadane kompetencje pozwalają podejmować pracę zarówno w podmiotach turystycznego rynku krajowego i międzynarodowego, w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz we własnej firmie turystycznej.

  4.    Hotelarstwo
  Absolwenci specjalności posiadają wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich, koncepcji i metod organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi, budowania strategii rozwoju produktu hotelarskiego jak i umiejętność doboru tych metod. Posiadane kompetencje pozwalają podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelarskich: hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych itd., przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich szczeblach zarządzania oraz podjęcia działalności we własnym obiekcie hotelarskim.

  5.    Dietetyka w turystyce i rekreacji
  Absolwenci specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii produkcji i bezpieczeństwie żywności oraz promocji prozdrowotnych zachowań żywieniowych, profilaktyki i leczenia wielu dietozależnych chorób cywilizacyjnych. Zdobyte kompetencje pozwalają na planowanie diety dla różnych grup ludności z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, związanych z wiekiem, stanem zdrowia i rodzajem aktywności fizycznej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach zajmujących się poradnictwem żywieniowym i dietetycznym, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness i sanatoriach, w placówkach zbiorowego żywienia i firmach cateringowych oraz w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności.

  Wejdź na www.wshiu.poznan.pl i dowiedz się więcej!

Kategorie
Aktualnosci
Pogoda

Wakacje Atrakcje Turystyczne